LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NĂM 2001; SỮA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2007 PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 09:34
LuatToChucQuocHoiNam2001_SuaDoiBoSungNam2007

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NĂM 2001;

SỮA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2007

Luật tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua  ngày 25/01/2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2002. Để cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhật của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất Nước trong giai đoạn hiện nay, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 11 đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội.
Nhầm kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác nghiên cứu và thực thi pháp luật của các cơ quan và cá nhân, Thư viện Sóc Trăng xin giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách “Luật tổ chức Quốc hội năm 2001; sửa đổi bổ sung năm 2007” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành.
Để giúp bạn đọc dễ tham khảo toàn bộ quy định của Luật tổ chức Quốc hội trong quyển sách này nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã in toàn văn Luật tổ chức Quốc hội năm 2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007 và luật tổ chức Quốc hội năm 2001; sửa đởi bổ sung năm 2007 được nhất thể hóa từ Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Quốc hội năm 2007.
Xin được giới thiệu cùng bạn đọc!


Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2007. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 127 tr. ; 19 cm

Vị trí quyển sách: Thư viện Sóc Trăng
Kho đọc: VV 11591
Kho mượn: 342/L 504 T


Việt Trân

 

 
Another articles: